ورود
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
سمت
نام
پست الكترونيك
همراه
رئیس هیات مدیره صالح نقی پور ویجویه 
نایب رئیس هیات مدیره مهرداد طبیبیان
مشاور هیات مدیره محمد نورصالحی  
عضو هیات مدیره محمد رضا منتظری
عضو هیات مدیره سید جمیل هاشمی
مديرعامل و عضو هیات مدیره احسان عراقی زاده
چهارشنبه 10 آذر ماه 1400
 
Untitled Document