ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
رديف
موضوع فعاليت شرکت طبق ماده سه اساسنامه
1-2-1

مديريت و تهيه طرح هاي شهرسازي،معماري،نقشه هاي تفکيکي،آماده سازي و ديگر اقدامات اجرايي و توليد ساختمانهاي لازم بويژه در بافت هاي قديمي و فرسوده ي شهري يا از طريق خريداري و تملک مطابق مقررات و قوانين جاري حسب مورد.

2-2-1 تهيه و اجراي طرح هاي عمران شهري در بافتهاي فرسوده،در مناطق اسکان غير رسمي و ديگر مناطق شهري با رعايت مقررات و قوانين مربوط.
3-2-1 مديريت و اجراي عمليات خريد اراضي،تجميع و تفکيک(از طريق مراجع ذيربط)،آماده سازي احداث بنا اعم از مسکوني، خدماتي و توليدي و تجاري در بافت هاي شهري.
4-2-1 انواع مشارکت با اشخاص حقيقي وحقوقي، تحصيل وام از موسسات اعتباري وپولي وسيستم بانکي با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
5-2-1 عقد قرارداد براي استفاده از خدمات موسسات وشرکتهاي مشورتي خارجي با رعايت ضوابط ومقررات.
6-2-1 مديريت وتجهيز منابع داخلي وخارج براي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري مربوط از قبيل انتشار اوراق مشارکت، تشکيل شرکتهاي سهامي عام وموسسات اعتباري غيربانکي وغيره درقالب قوانين ومقررات مربوط.
7-2-1 مديريت ، فروش ، نقل وانتقال، اجاره واستجاره اموال ومستحدثات موضوع عملکرد شرکت.
8-2-1 مرمت، بهسازي ونوسازي ساختمانهاي با ارزش وفرسوده ، احداث وتاسيس مجتمع هاي جهانگردي ومديريت اداري اين مجتمع ها، خريد وفروش واحدهاي مذکور.
9-2-1 توسعه بخش مسکن، ساختمان وعمران شهري از طريق تجهيز پس اندازها وتامين سرمايه بطور مستقيم وهدايت آن وجوه به بخشها و واحدهايي که درامر توليد مسکن ساختمان وعمران شهري فعاليت مي نمايند به ويژه دربافتهاي قديمي وفرسوده شهري.
10-2-1 مبادرت به تحصيل، خريد وفروش مصالح، وسائل و ادوات ، ابزارهاي ساختماني، عمران شهري ساير اموال منقول وغيرمنقول به منظور رفع نياز درجهت نيل به اهداف شرکت وبکارگيري نقدينگي درجهت واردات وصادرات.
11-2-1 عقد هرنوع قرارداد وتغيير وتبديل يا فسخ واقاله از جمله خريد وفروش ومعاوضه
12-2-1 انتشار وفروش اوراق مشارکت با رعايت ضوابط ومقررات مربوطه
13-2-1 ايجاد ويا مشارکت در واحدهاي صنعتي وتوليدي
14-2-1 انجام امورپيمانکاري وکارگزاري، اجراي طرح هاي مسکن، راه وساختمان ، شهرک نوسازي ، آماده سازي زمين، وخدمات وتاسيسات شهري.
15-2-1 عرضه خدمات تحقيقات،پژوهشي و مشاوره اي در زمينه مديريت و تامين منابع مالي براي ايجاد مجتمع هاي مسکوني،تجاري،اداري،خدماتي و ساير فعاليتهاي مربوط به بخش مسکن،ساختمان و توسعه شهري،توليد يا مشارکت در کليه زمينه ها.
16-2-1 به طور کلي شرکت مي تواند به کليه عمليات و معاملات مالي،تجاري،صنعتي،فني و عمراني که به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي مبادرت نمايد.
يكشنبه 06 خرداد ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا