ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

شرکت در بدو تاسيس بنام شرکت عمراني و ساختماني مسکن سازان اصفهان به صورت شرکت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 9651 مورخ 27/12/1371 در اداره ثبت شرکتهاي اصفهان به ثبت رسيد و در اجراي سياستهاي دولت،هيات محترم وزيران طي مصوبه شماره 32767/ت 21246ها مورخ 26/12/1378 اقدام به خارج کردن شرکتهاي مسکن سازان از حالت استاني به منطقه اي نمود که براساس مجمع فوق العاده مورخ 27/5/1380 تصويب نمود که نام شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزي تغيير يابد.

ضمناَ طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 27/11/ 1383 شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شده است و همچنين اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 75 ماده و 11 تبصره جايگزين اساسنامه قبلي شد که بر اساس ماده 62 اساسنامه سال مالي شرکت از اول مهرماه هر سال خورشيدي آغاز و در آخر شهريورماه سال بعد پايان مي يابد که موارد فوق در تاريخ 27/12/1383 در اداره ثبت شرکتهاي اصفهان به ثبت رسيده است

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا