ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document

تاثیر محور فرعنگی - تاریخی در توسعه بافت های تاریخی

پژوهشگر : سمیرا سادات حیدری
استاد راهنما : دکتر پیروز حناچی
استاد مشاور : مهندس داریوش حیدری بنی
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر : دانشگاه هنر اصفهان
سال : شهریور 88

تحلیل بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی طرح احیا و نوسازی بافت فرسوده

پژوهشگر : هره مهدیزاد
استاد راهنما :دکتر مهدی مومنی
استاد مشاور :دکتر حسین بیک محمدی
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر :دانشگاه آزاد نجف آباد
سال : زمستان 88

ساماندهی و توانمند سازی بافت قدیم (فرسوده) شهر آران و بیدگل

پژوهشگر : امیر اشنویی نوش آبادی
استاد راهنما : دکتر محمدحسین سرایی
استاد مشاور : دکتر احمد فریدی
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر : دانشگاه یزد
سال : مهر 88

تحلیل فضایی - کالبدی بافت قدیم (فرسوده) شهر آران و بیدگل

پژوهشگر : سید محمد زواره بیدگلی
استاد راهنما : دکتر جمال محمدی
استاد مشاور : -
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر : دانشگاه هنر اصفهان
سال : اسفند 88

ساماندهی شبکه معابر در قسمت مرکزی بافت مرکزی خمینی شهر

پژوهشگر : مریم نوحه سرا
استاد راهنما : دکتر سیروس شفقی
استاد مشاور : -
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر : دانشگاه آزاد نجف آباد
سال : زمستان 88

برنامه ریزی راهبردی ارتقا کیفیت محیط شهری در سکونتگاه های غیر رسمی

(منطقه قائمیه اصفهان)

پژوهشگر : سید مجتبی قاضی میر سعید
استاد راهنما : مهندس سیاوش انصاری نیا
استاد مشاور : دکتر پیروز پیران
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر : دانشگاه شهید بهشتی
سال : پاییز 88

طراحی شهری مشارکت گرا در بافت های فرسوده (عاشق آباد اصفهان)

پژوهشگر :الهام ناظمی
استاد راهنما : دکتر محمد مسعود
استاد مشاور : مهندس مهدی عزیزخوانی
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر : دانشگاه هنر اصفهان
سال : اردیبهشت 89

جستجوی الفبای شهرسازی کهن به منظور کاربست در شهرسازی جدید

پژوهشگر :مریم صانعی
استاد راهنما :دکتر مصطفی بهزاد فر
استاد مشاور :-
درجه تحصیلی : فوق لیسانس
دانشگاه / شهر :دانشگاه علم و صنعت ایران
سال :خرداد 90

چهارشنبه 29 فروردین ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا