ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 
شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
اصفهان
427.3
1303.96
7
اسدالله اسدالهی

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
گلپایگان
671
971
7
بهزاد ثمری

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
اصفهان
185
357.75
3
رضا نساج پور

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
اصفهان
177.12
343.8
13
سید محمد مرتضوی

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
اصفهان
336
1013
9
کوکب سعیدی

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
اصفهان
336
1013
4
مجید رحیمی

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
گلپایگان
337.84
422.3
4
محمود جباری

شهر
مساحت
زیربنا
تعداد واحد
پرداخت تسهیلات
اصفهان
195
796
5
نصرت دادخواه تهرانی

شنبه 02 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا