ورود
 
Untitled Document
Untitled Document
 

    آموزش به عنوان گامي مهم در جهت آشنایی مردم و کارشناسان و ... با اهداف وفعالیت های شرکت و مفاهیم پایه ای وبنیادی در بافت های فرسوده وناکارآمدوارتقا اندیشه از طريق افزايش سطح دانش و مهارت به شمار مي رود.

لذا  ما با اهداف ذيل دوره هاي آموزشي را در مقاطع مختلف كه مرتبط با ماموريت هاي شرکت  مي باشد را برگزارمي كنيم.

·         ارتقا و بهبود كيفيت علمي و مهارت ها در حوزه فعاليتهاي شركت

·         تقويت ارتباط با سازمانها و نهادهاي علمي و آموزشي

·         تقويت ارتباط و بالا بردن سطح آگاهي ساكنان،تشكل هاي مردمي و اجرائي و حرفه اي

·         افزايش كارائي، اثر بخشي و بهره وري فرد و گروه در جهت بهسازی و نوسازی بافت ها

·         متناسب ساختن دانش و مهارت مدیران و كارشناسان  با راهکارهای نوین در امر بهسازی و نوسازی 

محورهاي آموزش:

·            مديريت شهري و جايگاه شركت در مديريت اقدامات بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري

·            برون سپاري و خصوصي سازي

·            مباني نظري مداخله در بافتهاي فرسوده شهري

·            شيوه ها و فرآيندها و جايگاه طراحي در توسعه شهري

·            شيوه ها و فرآيندها و جايگاه طراحي در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

·            فن آوري نوين(مقاوم سازي،مصالح ،GIS  و ...)

·            مديريت مشاركتي

·            جلب اعتماد و مشاركت ساكنان

·            ارتقا سطح آگاهي ساكنان به اهميت امر بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

·            ابعاد اقتصادی ، مالی وسرمایه گذاری در بهسازی و نوسازی بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

·            نقش تعاونی ها و انبوه سازان

·            توسعه درون زای

·            تجربیات داخلی و خارجی در زمینه بهسازی و نوسازی بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري

·            مقاوم سازی

·            مدیریت بحران

·            راهکارهای پیش نگری از گسترش اسکان غیر رسمی

·            تجارب ملی و بین المللی در ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی

·            نقش دولت، مردم، سازمان های غیر دولتی و اجتماعات محلی در ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی

·            برنامه ریزی و مدیریت زمین شهری در ارتباط با سکونت و دستیابی گروه های کم درآمد به زمین

 

 

 

يكشنبه 24 تیر ماه 1403
 
Untitled Document

پیامرسان ایتا و روبیکا

09336688563

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا