ورود
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 

شیوه نامه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مهر خود مالکی در بافت های فرسوده شهری در سال 1391

ماده 1- عامل معرفی متقاضیان. ادارات کل راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) استانها به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، عامل معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک می باشند.

تبصره 1- شرکت عمران و مسکن سازان استان یا شهردار هر شهر ( شهردار هر منطقه یا مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی در کلانشهرها) یا رئیس اداره بافت فرسوده در هر استان عامل تایید واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری می باشند.

تبصره 2- شرکت عمران و مسکن سازان استان عامل تشکیل پرونده، تکمیل مدارک متقاضیان مذکور ( موضوع بند (2) ماده (6) ذیل)، ثبت متقاضیان در سامانه های “مدیریت مسکن مهر“ و “ ثبت نام واگذاری“ و رعایت دقیق مقررات، ضوابط و قوانین می باشند.

تبصره 3- صدور معرفینامه توسط سایر مراجع یا به نمایندگی، فاقد اعتبار می باشد.

ماده 2- موضوع تسهیلات. تسهیلات صرفاً برای ساخت واحدهای مسکونی و در قالب مشارکت مدنی پرداخت می شود و قابل تبدیل به فروش اقساطی به شرح ماده 8 ذیل می باشد.

ماده 3- مبلغ تسهیلات و نرخ سود. مبلغ و نرخ سود تسهیلات تابع ضوابط مسکن مهر و در حال حاضر حداکثر به میزان قابل پرداخت برای ساخت غیرصنعتی به میزان دویست (200) میلیون ریال، برای ساخت نیمه صنعتی به میزان دویست و بیست (220) میلیون ریال و برای ساخت صنعتی به میزان دویست و پنجاه (250) میلیون ریال با نرخ سود 9%، 7%، 4% به ترتیب برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر شهرها می باشد.

جدول ساخت و ساز صنعتی

ماده 4- متقاضی واجد شرایط. متقاضی واجد شرایط در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری می بایست متاهل یا سرپرست خانوار و دارای فرم (ج) سبز باشند.

ماده 5- فرم (ج). فرم (ج) سبز برای پروژه های حداکثر 5 واحد مسکونی در مرحله فروش اقساطی و برای پروژه های بیش از 5 واحد مسکونی در مرحله سوم اخذ می شود.

تبصره 1- مراقبت از سقف سهمیه بر عهده شرکت عمران و مسکن سازان استان و مدیر کل راه و شهرسازی ( مسکن و شهرسازی) می باشد.

تبصره 2- در صورت معرفی نشدن افراد واجد شرایط در مراحل مربوطه، تسهیلات پرداختی با نزخ سود مشارکت واقعی بانک و بصورت یکجا تسویه می شود.

تبصره 3- در صورت معرفی متقاضی واجد شرایط ( موضوع ماده (4) فوق) در زمان صدور معرفینامه موارد تابع دستورالعمل مسکن مهر می باشد.

ماده 6- گردش کار . گردش کار پرداخت تسهیلات به شرح زیر است:

1- ارائه مدارک توسط متقاضی به نمایندگان این شرکت ( موضوع تبصره 1 ماده 1 فوق) شامل درخواست کتبی و کروکی ملک جهت بررسی از نظر واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری و اعلام به متقاضی در صورت عدم تایید.

2- ارائه سایر مدارک توسط متقاضی به نماینده این شرکت ( موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق) در صورت واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت های فرسوده شهری شامل درخواست کتبی، اصل و تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی (دو رو) متقاضی و همسر وی، اصل و تصویر برابر اصل اسناد مالکیت واحد مسکونی، پروانه ساخت، تعهدنامه محضری، وکالتنامه در صورت وجود وکیل و برگه انحصار وراثت در صورت لزوم

-1-2 تطبیق اصل مدارک با تصویر آن بر عهده نماینده شرکت عمران و مسکن سازان می باشد (تصاویر می بایست به امضاء نماینده مذکور برسد)

3- ثبت متقاضی در سامانه “مدیریت مسکن مهر” در سر فصل مسکن مهر در بافت فرسوده و اخذ کد رمز پروژه

4- معرفی متقاضیان واجد شرایط توسط نماینده این شرکت (موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق) به همراه مدارک مذکور در بند (2) و کد رمز پروژه به ادراه کل راه و شهرسازی ( مسکن و شهرسازی) جهت صدور معرفینامه به بانک

5- صدور معرفینامه توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان حداکثر ظرف مدت 48 ساعت

-1-5 شرکت های عمران و مسکن سازان استان با هماهنگی ادارات کل راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) می توانند نسبت به اخذ سربرگ اداره کل (با صورتجلسه) به منظور صدور معرفینامه اقدام نموده و صرفاً معرفینامه جهت مهر و امضا مدیر کل ارسال شود.

-2-5 حداکثر زمان مهر و امضا معرفینامه های صادره در صورت اجرای بند 5-1 از سوی اداره کل حداکثر 24 ساعت می باشد.

6- انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی برای پرداخت تسهیلات و کنترل پرداخت مراحل تسهیلات توسط نماینده این شرکت (موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق)

7- معرفی متقاضیان واجد شرایط ( موضوع ماده (4) فوق) در بافت فرسوده شهری جهت قرمز نمودن فرم (ج) در مرحله مربوطه (موضوع ماده 5 فوق) به تعداد به معرفی ادارت کل راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) استان بر عهده نمانیده این شرکت ( موضوع تبصره 2 ماده 1 فوق) می باشد.

ماده 7- مراحل پرداخت تسهیلات. تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف به شرح ذیل پرداخت می شود:

1- پایان فونداسیون 15 درصد

2- پایان اسکلت و سقف 40 درصد

3- پایان سفت کاری 30 درصد

4- پایان نازک کاری 15 درصد

ماده 8- مدت بازپرداخت. پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشر که خود در هر واحد را به افراد معرفی شده واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده ( از مجموع دوران مشارکت مدنی ) مبتنی بر توان بازپرداخت آنان ( بصورت پلکانی یا ساده) تقسیط می نماید.مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، حداکثر پانزده (15) سال می باشد.

تبصره- مدت احداث واحدهای مسکونی حداکثر هجده (18) ماه است و برای موارد بیشتر از آن، مطابق نظر بانک عمل می شود.

ماده 9-سایر. تضمین این تسهیلات و جبران مطالبات شهرداریها بابت تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی تابع شرایط مسکن مهر می باشد.

ماده 10- کارگروه معرفی متقاضیان. نمایندگان ادارات کل راه و شهرسازی ( مسکن و شهرسازی) ، اداره بافت فرسوده در هر استان و شرکت عمران و مسکن سازان استان موظفند جلسات هماهنگی را بصورت دو هفته یکبار تشکیل و نسبت به کنترل آخرین روند اقدام نمایند.

ماده 11- سهمیه درون استانی. تغییر در توزیع سهمیه پیشنهادی تسهیلات اختصاص یافته به هر استان بین شهرهای دارای محدوده مصوب بافت فرسوده و نظارت و کنترل بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی، توسط شورای مسکن استان موضوع ماده (17) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت می گیرد. در جلسات مرتبط با موضوع این شیوه نامه، نماینده این شرکت ( موضوع تبصره (2) ماده (1) فوق) و رئیس اداره بافت فرسوده نیز حضور خواهد داشت.

تبصره- تعدیل سهمیه استانی با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به صورت مقطعی و متناسب با عملکرد استان انجام می شود.

سه شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401
 
Untitled Document

سامانه پیام کوتاه

 (پرسش و پاسخ)

10005555

Copyright شركت عمران و مسكن سازان استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا